Tuesday

20:00 - 22:00

Iaido
Z.N.K.R. iaido orientation course, and Z.N.K.R. iaidoThursday

19:00 - 20:00

Kendo
Kendo training

20:00 - 22:00

Iaido
Shinkage ryu iaido, Z.N.K.R. iaido
kendo kata every fourth week*

*, next kendo kata trainings: 18/05, 15/06Friday

20:00 - 22:00

Kendo
Kendo training

Foto: J. van Nispen

Mune no katana tsukatori.