Tuesday

18:45 - 19:45

Kendo
Kendo training

20:00 - 22:00

Iaido
Z.N.K.R. iaido orientation course, and Z.N.K.R. iaidoThursday

20:00 - 22:00

Iaido
Shinkage ryu iaido, Z.N.K.R. iaido

22:00 - 22:30

Iaido
Z.N.K.R. iaido vrij trainen

21:45 - 22:45

Kendo
Kendo trainingFriday

20:00 - 22:00

Kendo
Kendo training

Foto: J. van Nispen

Mune no katana tsukatori.