Tuesday

20:00 - 22:00

Iaido
Z.N.K.R. iaido orientation course, and Z.N.K.R. iaidoThursday

20:00 - 22:00

Iaido
Shinkage ryu iaido, Z.N.K.R. iaidoFriday

20:00 - 22:00

Kendo
Kendo training

Foto: J. van Nispen

Mune no katana tsukatori.