dinsdag

20:00 - 22:00

Iaido
Z.N.K.R. iaido en kennismakingscursusdonderdag

19:00 - 20:00

Kendo
Kendo training

20:00 - 22:00

Iaido
Shinkage ryu iaido, Z.N.K.R. iaido
Eens in 4 weken kendo katavrijdag

20:30 - 22:00

Kenso ryu gyakutedo

Foto: J. van Nispen

Mune no katana tsukatori.